ZebraSite, maak je eigen website

Bouw zelf een eigen website

Home Nieuws Gratis zelf je site maken Opties en Prijzen Portfolio Veel gestelde vragen Contact
ZebraSite, al vanaf 99,- per jaar!


Voorwaarden

 

Betalingsvoorwaarden

 

U machtigt Studio Soes  voor het standaardpakket € 100,65 en voor het zakelijk pakket €304,- abonnementsgeld per jaar (12 maanden) automatisch af te schrijven voorafgaande aan van elke abonnementsperiode. Dit abonnement wordt tot wederopzegging automatisch stilzwijgend verlengd. Deze wederopzegging moet u minimaal 5 weken voor aanvang van een nieuwe abonnementsperiode schriftelijk bij ons indienen. Onder schriftelijk verstaan wij per fax, e-mail of brief.

 

Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 56 dagen de tijd om je bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken. De overeenkomst is echter bindend en u blijft het bedrag alsnog aan ons verschuldigd.

 

Algemene voorwaarden

 

BEGRIPPENLIJST 

 

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden.

 

Studio Soes

De eenmanszaak Studio Soes statutair gevestigd te Schagen vertegenwoordigd door D.W. Studio Soes, nader te noemen Studio Soes.

 

De Afnemer

Een particuliere/natuurlijke of zakelijke (rechts)persoon met wie Studio Soes een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.

 

Overeenkomst

Een schriftelijk contract tussen Studio Soes en de Afnemer waarin de dienst(en) die Studio Soes levert aan Afnemer is opgenomen.

 

Diensten Application Service Provider

 

Registreren van domeinnamen in samenwerking met onder andere doch niet alleen de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland te Arnhem en overige stichtingen;

Beheren van servers van Studio Soes waarop gegevens en programmatuur elektronisch worden opgeslagen, geraadpleegd, bewerkt of getransporteerd;

Verzorgen van overige diensten zoals vermeld in de Overeenkomst;

Programmatuur

De Programmatuur die door Studio Soes aan de Afnemer wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de diensten van Studio Soes.

 

Wachtwoord

De code bestaande uit een cijfer en/ of een lettercombinatie waarmee de Afnemer in combinatie met de Gebruikersnaam toegang krijgt tot de diensten van Studio Soes.

 

Gebruikersnaam

De door Studio Soes aan de Afnemer toegekende identificatiecode, bestaande uit een combinatie van cijfers en letters, waarmee de Afnemer in combinatie met het Wachtwoord toegang heeft tot de diensten van Studio Soes.

 

IP-adres

Een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers die op het Internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of een locatie

 

Domeinnaam

Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door de Afnemer, binnen de daarvoor gegeven mogelijkheden, gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

 

 

 

1. Algemeen / toepasselijkheid voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Studio Soes en elke rechtsbetrekking tussen Studio Soes en de Afnemer.

Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eerdere Algemene Voorwaarden.

Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen hebben gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Studio Soes schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Studio Soes als zodanig zijn aanvaard.

Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden worden door Studio Soes uitdrukkelijk van de hand gewezen.

In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.

 

Studio Soes is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan in een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina's van Studio Soes. Indien de Afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen - stilzwijgend - te hebben aanvaard.

 

2. Aanbiedingen en het tot stand komen van een Overeenkomst 

 

Alle door Studio Soes gedane offertes zijn vrijblijvend. Studio Soes heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen.

De overeenkomst komt als volgt tot stand:

Afnemer vult een online formulier in. Hierbij zijn de prijscondities en algemene voorwaarden bijgesloten. Op dit formulier moet afnemer tevens bevestigen akkoord te gaan met deze condities en algemene voorwaarden. Na het invullen verstuurd afnemer de aanvraag naar Studio Soes. Studio Soes stuurt op haar beurt de afnemer een email met alle door afnemer opgegeven informatie. Als afnemer deze email bevestigd is de overeenkomst tot stand gekomen.

Zolang er nog geen sprake is van een Domeinnaam, een toewijzing en/of levering van overige diensten en producten die Studio Soes aan de Afnemer levert kan Studio Soes haar gedane aanbod na aanvaarding nog herroepen.

Voor zover de Afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon, en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen naam een Overeenkomst met Studio Soes aangaat, dient deze op verzoek van Studio Soes zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Afnemer aan te tonen.

 

3. De Overeenkomst

 

Termijn

De Overeenkomst voor de producten en/of diensten van Studio Soes wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Producten zijn op huurbasis en deze 12 maanden geldt als abonnementsperiode. Na afloop van deze periode vindt stilzwijgende verlenging voor éénzelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de Afnemer of door Studio Soes zoals omschreven in artikel 3b.

Opzegging

Opzegging van een Overeenkomst door de Afnemer dient minimaal 5 weken vóór het einde van de abonnementsperiode te geschieden. Studio Soes heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van twee kalendermaanden in acht dient te worden genomen. Opzegging door Afnemer kan uitsluitend schriftelijk per aangetekende post, waarbij als opzegdatum geldt de datum van poststempel.

Prijswijziging

Indien na het sluiten van de Overeenkomst een wijziging in de prijs optreedt zal deze wijziging doorgevoerd worden in de te volgende abonnementsperiode. Alle informatie betreft eventuele prijswijzigingen zullen ruimschoots aan afnemer bekend gemaakt worden.

Meerwerk/extra kosten

Indien Studio Soes ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de klant op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht.

Gesponsorde link

Bij aanmelding voor het programma ZebraSite gaat de afnemer akkoord met een gesponsorde link van ZebraSite. Deze link wordt aan de onderkant van de website geplaatst.

 

Overschrijding dataverkeer

De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid dataverkeer (versturen van tekst of afbeeldingen over het internet via de server van Studio Soes van en naar de website van de Afnemer). Zulks geschiedt conform de bepalingen in de Overeenkomst.

 

4. Prijs

 

Alle prijzen voor de diensten en/of producten van Studio Soes worden in rekening gebracht vanaf het totstandkomen van de Overeenkomst. Studio Soes brengt de prijzen in rekening middels een automatische periodieke incasso voorafgaand aan de periode van ingebruikname.

 

Door de Afnemer betaalde vergoedingen zien slechts op door Studio Soes verstrekte diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van Studio Soes of transport van informatie tussen het systeem van Studio Soes en de Afnemer.

 

5. Betaling

 

Betaling geschiedt via automatische periodieke incasso. Met het akkoord gaan met deze voorwaarden machtigt de afnemer Studio Soes tot automatische incasso tot wederopzegging. Incasso geschiedt één maal per abonnementsperiode (een periode is 12 maanden) vóór het aanvangen van de abonnementsperiode en wordt stilzwijgend verlengt tot wederopzegging (minimaal 5 weken).

 

Tevens machtigt afnemer eventueel extra gemaakte kosten (door bijvoorbeeld méér dataverkeer dan afgesproken) aan het einde van de abonnementsperiode automatisch af te schrijven. Studio Soes licht afnemer tijdig in over eventueel extra gemaakte kosten.

 

6. Levering / levertijd

 

Na de totstandkoming van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen van de Afnemer zal Studio Soes zo spoedig mogelijk overgaan tot de levering van de diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.

 

Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal. Mocht de Afnemer bij aanvang van de Overeenkomst menen dat zijdens Studio Soes geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient de Afnemer Studio Soes in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan Studio Soes zijn toe te rekenen, dan is de Afnemer gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de lopende abonnementsperiode.

 

Studio Soes is gerechtigd de levering van diensten op te schorten indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Afnemer en aan een door Studio Soes verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in artikel 5d niet wordt voldaan of indien het (nagenoeg) vaststaat danwel aannemelijk is dat de Afnemer niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

 

Studio Soes is eveneens gerechtigd de levering van diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: 1) de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van heeft gegeven alsnog spoedig na te zullen komen 2) Studio Soes aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde diensten/ Programmatuur, al dan niet door de Afnemer 3) er sprake is van een overmachtsituatie zoals genoemd in artikel 14a.

 

Studio Soes kan Afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken danwel ingeval zich één van de onder artikel 6d of artikel 6e genoemde situaties voordoet.

 

 

 

7. Verplichtingen van Studio Soes

 

Aan de zijde van Studio Soes bestaat een inspanningsverplichting om de overeengekomen diensten zo optimaal en zorgvuldig mogelijk aan de Afnemer te verlenen, met inachtneming van de haar ten dienste staande technische middelen.

 

Studio Soes draagt zorg voor de beschikbaarheid van de overeengekomen diensten, waarbij zij zich tot het uiterste inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. Studio Soes kan niet garanderen dat de telefoonlijn, kabelverbinding en/of andere verbindingen met Studio Soes en/of het Internet optimaal gebruik en toegang bieden, in het bijzonder niet wanneer Studio Soes van het gebruik en de levering van deze verbindingen afhankelijk is van derden (telecommunicatiebedrijven, kabelexploitanten, etc).

 

Studio Soes staat er niet voor in dat het gebruik van Internet door de Afnemer via de diensten van Studio Soes geschikt is voor het doel dat de Afnemer daarmee voor ogen heeft, ook niet als dit doel vooraf aan Studio Soes kenbaar is gemaakt, tenzij tussen partijen het tegendeel is overeengekomen. Studio Soes zal de Afnemer zo goed mogelijk over de mogelijkheden informeren. De Afnemer doet afstand van zijn recht op vernietiging van de Overeenkomst wegens dwaling.

 

8. Verplichtingen van de Afnemer

 

Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer zelf apparatuur, programmatuur en hulpapparatuur aan te schaffen om Studio Soes in staat te stellen de dienst zoals overeengekomen in werking te stellen aan hem te verlenen.

 

De Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het functioneren van de apparatuur, programmatuur, hulpapparatuur en verbindingen noodzakelijk om de diensten operationeel te laten zijn. De Afnemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud van zijn of haar site.

 

De Afnemer verricht generlei handelingen, zoals het opstarten van processen/programma’s op de systemen van Studio Soes, waarvan aangenomen kan worden dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van Studio Soes en/of overige internetgebruikers naar het oordeel van Studio Soes zouden kunnen hinderen.

 

Het is niet toegestaan de verbindingen, systemen en de aan de Afnemer ter beschikking gestelde opslagruimte/schijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden, de openbare orde, de Netiquette, de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: spamming, (moedwillig op grote schaal verspreiden van ongewenste e-mail), inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden, verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op internet (hacken) waarbij de Afnemer enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verschaft door een technische ingreep met behulp van valse signalen en/of valse sleutels dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.

 

Voor schade aan Studio Soes of derden, veroorzaakt door handelen in strijd met dit artikel is de Afnemer aansprakelijk; deze schade kan op de Afnemer worden verhaald.

 

Studio Soes behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de Afnemer verstrekte toegang tot- en gebruik van de systemen van Studio Soes buiten gebruik te stellen wanneer de Afnemer handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde en zijn verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens blijft de Afnemer in dat geval verplicht de factuur volledig te voldoen en de eventuele schade te vergoeden.

 

Studio Soes is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door in dit artikel omschreven gedragingen en/of handelingen van de Afnemer. De Afnemer vrijwaart Studio Soes voor en tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.

 

Het is de Afnemer niet toegestaan zijn Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende rechten aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij Studio Soes daaraan voorafgaand hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven.

 

Het is de Afnemer niet toegestaan hem door Studio Soes ter beschikking gestelde Programmatuur te kopiëren anders dan voor eigen gebruik en voor het maken van back-ups. De Afnemer mag aan de Programmatuur, alsmede aan de door hem gemaakte back-ups geen wijzigingen aanbrengen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Soes

 

Een gebruikersnaam is persoonlijk en het gebruik daarvan is voorbehouden aan de betreffende Afnemer. Het is hem niet toegestaan anderen onder zijn gebruikersnaam van de diensten van Studio Soes gebruik te laten maken.

 

9. Persoonsgegevens

 

De Afnemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van en op te nemen in een database die Studio Soes aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de alsdan geldende privacywetgeving opgeslagen en beheerd.

 

De Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in de gegevens die over hem in het databestand van Studio Soes zijn opgeslagen.

 

Studio Soes kan persoonsgegevens aan de huidige en toekomstige eigenaars/aandeelhouders van Studio Soes en de daaraan gelieerde ondernemingen ter beschikking stellen of gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte aanbiedingen.

 

10. Programmatuur en Intellectuele eigendom

 

Aan de Afnemer wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie verstrekt om de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te gebruiken voor de dienst. De Afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.

 

De Afnemer onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de dienst en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal de Afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, onverlet laten.

 

De Afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, copyright, notices of andere aanduidingen.

 

Het is de Afnemer niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

 

De programmatuur is altijd op basis van huur. Dit houdt in dat na opzegging de domeinnaam, email en alle informatie van de site opgeheven wordt en niet meer toegankelijk is voor afnemer en bezoekers van de site. De domeinnaam is dan tevens weer vrij voor registratie.

 

11. Domeinnamen en IP-adressen

 

Indien is overeengekomen, dat Studio Soes voor de Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

 

Op aanvraag en gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder doch niet uitsluitend de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van Domeinnaam en/of IP-adressen. Studio Soes vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

 

Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van Studio Soes, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

 

Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Afnemer en de Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Afnemer vrijwaart Studio Soes tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Studio Soes geen bemiddeling heeft verleend.

 

12. Beheer van de systemen van Studio Soes

 

Studio Soes is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik er van te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het benodigde onderhoud van de systemen, dan wel wegens verbeteringen of vernieuwingen aan die systemen.

 

Studio Soes is gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de log-in procedure.

 

Studio Soes is niet aansprakelijk voor schade van de Afnemer als gevolg van het onder de voorgaande leden gestelde, behoudens grove schuld of opzet zijdens Studio Soes.

 

13. Ontbinding

 

Studio Soes is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft binnen redelijke termijn alsnog aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, valse of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven, dan wel blijkt dat de Afnemer een Overeenkomst onder valse voorwendsels is aangegaan.

 

Studio Soes heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Afnemer in staat van faillissement wordt gesteld, in surséance van betaling verkeert, faillissement danwel voorlopige surséance van betaling heeft aanvraagd of een regeling wenst te treffen met haar crediteuren ter afwending daarvan, er sprake is van beslaglegging, de Afnemer onder curatele wordt gesteld, de schuldsanering natuurlijke personen wordt aangevraagd of indien hij anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

 

Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk volledig opeisbaar. De Afnemer is daarbij aansprakelijk voor de door Studio Soes geleden schade.

 

Studio Soes kan bij ontbinding van de Overeenkomst naar eigen inzicht de Domeinnaam van de Afnemer uit de ontbonden Overeenkomst opzeggen. Ter zake aanvaardt Studio Soes geen enkele aansprakelijkheid.

 

14. Overmacht

 

In geval van overmacht kan de Afnemer Studio Soes nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is onder meer sprake indien Studio Soes wordt verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen door oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, defecten aan apparatuur, storing in levering van energie, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatieve verbindingen.

 

Indien door overmacht Studio Soes langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding van de inmiddels door Studio Soes gemaakte kosten door de Afnemer.

 

15. Aansprakelijkheid

 

Behalve op de in artikel 6b genoemde restitutie kan een Afnemer geen aanspraak maken op enige vergoeding door Studio Soes van welke geleden schade dan ook ontstaan door het uitblijven van de levering, tenzij de Afnemer kan bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Studio Soes.

 

Studio Soes is bij een (haar toerekenbare) tekortkoming in de uitvoering van een Overeenkomst met de Afnemer - behoudens opzet of grove schuld - alsook bij overmacht niet aansprakelijk voor door de Afnemer eventueel geleden schade en derhalve niet tot enige schadevergoeding gehouden uit welke hoofde dan ook, met name niet tot het vergoeden van directe- of indirecte gevolgschade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving, vertragingsschade etc. De Afnemer is uitdrukkelijk zelf aansprakelijk voor het gebruik van zijn aansluiting en alle schade die hij in verband daarmee kan lijden.

 

Schade als bedoeld in de leden a. en b. van dit artikel welke naar het oordeel van de Afnemer is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Studio Soes, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Studio Soes te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Afnemer aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.

 

De Afnemer is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de gekozen gebruikers/Domeinnaam, wachtwoorden en het e-mail adres. Studio Soes is gerechtigd hierin wijzigingen aan te brengen voor zover zij zulks nodig acht in het belang van haar dienstverlening. Studio Soes is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die door de Afnemer op haar systemen worden geplaatst.

 

Studio Soes is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Afnemer die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de dienst van Studio Soes.

 

De Afnemer vrijwaart Studio Soes voor en tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de dienst van Studio Soes en/of het Internet door de Afnemer.

 

In alle gevallen is de maximale schadevergoeding vanwege het door opzet of grove schuld van Studio Soes niet verkrijgen van een correct aangevraagde Domeinnaam gelijk aan het bedrag dat voor registratie van die Domeinnaam gedurende 1 jaar aan de registrerende instantie wordt betaald.

 

16. Verval van vorderingen

 

Alle rechtsvorderingen van de Afnemer jegens Studio Soes, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

 

17. Geschillen

 

Studio Soes hanteert de NLIP klachtenregeling (zie www.NLIP.nl, klachten). Geschillen kunnen zowel door de Afnemer als door Studio Soes (voor zover mogelijk) aan deze geschillencommissie worden voorgelegd of aan de bevoegde rechter in Nederland, zulks met inachtneming van het hierna onder sub c gestelde.

 

Mocht de Afnemer een klacht hebben jegens Studio Soes dan dient de Afnemer deze klacht zo spoedig mogelijk eerst schriftelijk, aan Studio Soes voor te leggen en haar in de gelegenheid te stellen de klacht, indien deze wordt erkend, te verhelpen. Mocht dit niet binnen redelijke termijn geschieden dan kan de Afnemer zich wenden tot de geschillencommissie van de NLIP, die ter zake een advies zal uitspreken. De geschillencommissie brengt de Afnemer hiervoor een bedrag in rekening.

 

Alle Overeenkomsten die Studio Soes sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht. Bij geschillen is de rechter van het Arrondissement Haarlem bevoegd.

 

18. Slotbepalingen

 

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.

 

De Afnemer is niet gerechtigd, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Studio Soes, rechten en plichten uit deze voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.

 

De Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door Studio Soes van de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een bedrijfsovername van Studio Soes zover Studio Soes nakoming van hetgeen overeen is gekomen met de Afnemer garandeert.

 

Wijzigingen in de bevoegdheid van de Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden, zullen ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover Studio Soes eerst van kracht worden nadat Studio Soes daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.

 

De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Studio Soes. De Afnemer kiest in haar relatie tot Studio Soes uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan Studio Soes schriftelijk opgegeven adres.

 

De Afnemer dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling Studio Soes hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

 

De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Studio Soes en vandaar op te halen; zij worden op verzoek kosteloos toegezonden.

 

- Aldus opgesteld en onder voorbehoud opgemaakt dd. 1 augustus 2005

- Laatst gewijzigd 1 oktober 2012